Flerspråklighet

Kartleggingsressurser i voksenopplæringen

Her finner du en samleside med tips til kartlegging av deltakere med norsk som andrespråk. Det er dessverre en stor mangel på tilpassede kartleggingsprøver for voksne med norsk som andrespråk – det finnes egentlig nesten ingenting, men her er noen forslag som du kan bruke, tilpasse eller ha som utgangspunkt for kartlegging.

Udir

Her finner du Udirs kartlegging i norsk for språklige minoriteter.
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagspesifikk-stotte/kartlegging-i-norsk-for-spraklige-minoriteter/

NY januar 2021: Kartlegging i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Her gjennomføres kartleggingen digitalt og skolen, ved rektor, må legge inn lærer og elever og åpne opp for bruk. Kartleggingen er del i to deler: En samtale del og en kartleggingsdel i muntlig, lesing, skriving, uttale og ordforråd.
Obs! Ikke laget for voksne.
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagspesifikk-stotte/kartleggingsverktoy-i-grunnleggende-norsk/?fbclid=IwAR3pq951dSSGDm6r5FjC0GJQyTLG_zxCwLqhRF_A6o1D2C6qa6OD6mWluz0

Trondheim kommune

Her finner du kartlegginger muntlig og skriftlig for 1.-7. klassinger. Prøvene er laget for barn men deler kan brukes for eksempel for å få litt oversikt over ordforråd innen dagligdagse ord.
https://www.trondheim.kommune.no/kartleggingsprover/

Bergen kommune

Her finner du kartlegging i grunnleggende norsk fra 1.-10. trinn.
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/personalrommet/befo-flerkulturell-opplaring/skole/laringsressurser

Kompetanse norge

Her er samlesiden med ulike kartlegginger i grunnleggende ferdigheter fra Kompetanse Norge.
https://www.kompetansenorge.no/grunnleggende-ferdigheter/tester-og-kartlegging/

NAFO

Nafo har laget en samlet oversikt over ulike kartlegginger som kan brukes med flerspråklige elever.
https://nafo.oslomet.no/kartlegging-og-utredning/ppt/materiell/

Fonologisk bevissthet

Denne testen må gjøres en til en. Gi deltakeren et ark med bokstavene i alfabetet i tilfeldig rekkefølge og be denne om å si lydene høyt. For hver lyd skal deltakeren også si to ord som starter på denne lyden. Noter ordene ned.

Lyddiktat

Les opp norske lyder/bokstaver i tilfeldig rekkefølge for klassen og deltakerne skal skrive ned det de hører/hvilken bokstav de tror det er. Fin og lettvint test å ta for å se hva slags lyder du må ha ekstra fokus på i klassen din. Velg på forhånd om du skal si bokstavlyd eller bokstavnavn eller kanskje begge deler. Malen til lyddiktaten har 29 ruter men du kan utelate lavfrekvente lyder som C, X, Z W, og Q hvis du ønsker det.

Mal til lyddiktat finner du her:

Aski Raski

Hvis du har lisens til Aski Raski der du jobber kan du skrive ut et kartleggingsskjema som kan måle hvor i leseutviklingen deltakeren er. Prøven er bygd opp fra å lese enkelt lyder, stavelser, ord med 2, 3, 4, osv stavelser til komplekse non-ord, ord med spesielle lyder, diftonger og lavfrekvente ord. Ved å gå gjennom disse stadiene kan man tydelig se hvor det blir vanskelig for deltakeren, og da er det her man skal jobbe en periode før man kan teste igjen.